ކުތުބުޚާނާއަށް ގުޅުއްވުމަށް


ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ

ދާރުލް އާޘާރު ޢިމާރާތް އޭ

މެދުޒިޔާރަތް މަގު

20158 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

3007200

3313712

info[at]nlm.gov.mv

nlm.gov.mv


ޕަބްލިކު ޕުރޮގްރާމަސް އެންޑް އައުޓްރީޗު ސަރވިސަސް ޔުނިޓު

ދާރުލް އާޘާރު ޢިމާރާތް އޭ

މެދުޒިޔާރަތް މަގު

20158 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

3007282

public.programs[at]nlm.gov.mv

ލައިބުރަރީ ސަރވިސަސް ޔުނިޓު

ދާރުލް އާޘާރު ޢިމާރާތް އޭ

މެދުޒިޔާރަތް މަގު

20158 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

3007252

library.service[at]nlm.gov.mv


ލީގަލް ޑިޕޮސިޓް އެންޑް ކަލެކްޝަން މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓު

ދާރުލް އާޘާރު ޢިމާރާތް އޭ

މެދުޒިޔާރަތް މަގު

20158 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

3007242

legal.deposit[at]nlm.gov.mv

އެޑްމިން އެންޑް އެޗް.އާރު ޔުނިޓު

ދާރުލް އާޘާރު ޢިމާރާތް އޭ

މެދުޒިޔާރަތް މަގު

20158 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

3007200

admin[at]nlm.gov.mv

hr[at]nlm.gov.mv


ފައިނޭންސް ޔުނިޓު

ދާރުލް އާޘާރު ޢިމާރާތް އޭ

މެދުޒިޔާރަތް މަގު

20158 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

3007262

finance[at]nlm.gov.mv

ޕުރޮކިޔޯމަންޓް

ދާރުލް އާޘާރު ޢިމާރާތް އޭ

މެދުޒިޔާރަތް މަގު

20158 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

3007205

procurement[at]nlm.gov.mv


ކުޑަކުދިންގެ މަލްޓިމީޑިއާ ލައިބުރަރީ

ކަނބާ ޢާއިޝާ ރަނި ހިނގުން

20345 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

3007232

3313712

info[at]nlm.gov.mv

nlm.gov.mv


އެންމެފަހުން ބަދަލުގެނައި: 20-05-2017 09:30